Wymagane dokumenty
Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 11 i 19.
Godziny przyjmowania interesantów:
· poniedziałki od godziny 07:30 do godziny 16:00
· wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 07:30 do godziny 14:30.
 
Opłaty
Opłata skarbowa wynosi 11 zł.
Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15
nr 26102030880000830200057513

Opłatę można uiścić w ajencji PKO przy ul. Wałowej 5 (budynek Urzędu)

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 90 Prawo o aktach Stanu Cywilnego z 28 listopada 2014r. (Dz.U. 1019r. , poz. 2224)

Art. 58 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019r. poz. 1000).