Wymagane dokumenty:
Dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia to aktualne dowody osobiste lub paszporty.
Ponadto nupturienci winni stawić się w wybranym USC osobiście i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 19, Tel. (o-65) 529 81 65
a) poniedziałki 7.30 - 16.00
b) wtorki, środy, czwartki i piątki - 7.30 - 14.30

Opłaty
a) 84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa,

W/w opłata pobierana jest w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia.
Opłatę, należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15
nr 26102030880000830200057513
Opłatę można uiścić w ajencji PKO ul. Wałowa 5 (budynek Urzędu)

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.

Podstawa prawna
Art. 8 paragraf 1,2,3 ustawy z dnia 25 lutego 1964r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 roku, poz. 788),
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm).

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.