ZWROT WYDATKÓW NA ODBYCIE STAŻU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSZUKUJĄCE PRACY POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA

 

Kod nadawany rodzajowi sprawy: BA.8451

Staż pracy u organizatora - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Wniosek o skierowanie na staż może osoba spełniająca warunki:

 • posiada status osoby niepełnosprawnej
 • jest mieszkańcem Leszna
 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy  i   niepozostajaca w zatrudnieniu.

 

 Uwaga:  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  mogą korzystać tylko te osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze środków  Funduszu Pracy.

Wymagane dokumenty:

1. podanie osoby niepełnosprawnej o umożliwienie odbycia stażu,                                               2. kserokopia dowodu osobistego,                                                                                            3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie o zarejestrowaniu,                       4. kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (przyznaniu renty),                                   5. oświadczenie wymagane do zgłoszenia stażysty do Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Na staż (na okres od 3 do 12 m-cy) mogą zostać skierowane:

 • Osoby , które nie ukończyły 25 roku życia,
 • do 27 roku życia z wykształceniem wyższym, jeżeli nie upłynął rok od daty określonej w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie studiów wyższych,

pozostałe osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mogą być skierowane na staż do 6 miesięcy.

Podstawowe obowiązki stażysty:

 • przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • po zakończeniu stażu bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie realizacji programu;
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii od organizatora, bezrobotny przedkłada staroście oba dokumenty (opinię oraz sprawozdanie).

Wynagrodzenie stażysty nie obciąża pracodawcy

Urząd Miasta Leszna wypłaca stażyście stypendium:
w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2046z późn. zm.).

Urząd opłaca również w całości składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Oznacza to, że pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia stażysty.

ORGANIZATOREM stażu jest pracodawca, organizacja pozarządowa, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017r.poz. 2336.)

Wymagane dokumenty od organizatora:

1.wniosek o skierowanie osoby niepełnosprawnej na staż, stanowiący załącznik ,            2.program stażu,                                                                                                                        3.kopię dokumentu poświadczającego prawną formę istnienia zakładu pracy (organizatora),                                                                                                   4.zaświadzcenie o nadaniu numeru statystycznego- REGON,                                       5.decyzję w sprawie nadania identyfikacji podatkowej NIP.                                                    

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Leszna  Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych                                             ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11.                                                                                                                             64-100 Leszno    tel. 65 529-82-28

O rozpatrzeniu wniosku Prezydent powiadamia pisemnie organizatora w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia dochodzi do zawarcia stosownej umowy pomiędzy starostą a organizatorem.

 • Przed  rozpoczęciem  stażu osoba  niepełnoprawna  może  zostać  skierowana  przez Urząd  Miasta-Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na badania lekarskie mające na celu  stwierdzenie  zdolności bezrobotnego do odbywania stażu.
  W zależności od wysokości środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta obowiązek przeprowadzenia i sfinansowania w/w badań może zostać przerzucony na organizatora.
 • Osoba nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy , przygotowanie zawodowe dorosłych lub był wczesniej zatrudniony.
 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba.
 • Skierowana do odbycia stażu osoba niepełnosprawna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Czas pracy odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osobąy niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoba Niepełnosprawna nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 • Osoba odbywająca staż otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, które przekazywane jest na rachunek bankowy osoby.
 • Po zakończeniu stażu Urząd Miasta,  po zapoznaniu się z treścią sprawozdania i opinii pracodawcy, wydaje osobie niepełnosprawnej zaświadczenie o odbyciu stażu.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r., poz.2046 ze zmianami)

2.ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017r.  poz.1065  ze zmianami),

3.rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142 ,poz. 1160 ze zmianami),

4.rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku akwizycyjnego (Dz. U. 2014, poz. 1189 ze zm.)