UWAGA:

Dnia 20 grudnia 2017 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ

UWAGA:

Dnia 19 grudnia 2017 r. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2017 r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 22 grudnia 2017 r., o godz. 10:30.

 

 

UWAGA:

W dniu 12.12.2017 r. zamieszczono na stronie Zamawiającego odpowiedzi na zapytania Wykonawcy oraz modyfikację treści SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 19.12.2017 r. do godz.: 10:00.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miasta Leszna”

Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno - Gospodarczy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 07.12.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 629389-N-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miasta Leszna”.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 15.12.2017 roku do godz. 10:00.

UWAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w SIWZ, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 15.12.2017 r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno (sala sesyjna).

 Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1)    Roman Grygier adres email: rgrygier@leszno.pl

2)    Olga Durczok-Gosiewska email: odurczok-gosiewska@leszno.pl

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00