W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

W Lesznie wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL składa się w:
Wydziale Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
ul. Wałowa 5 (pokój nr 14 na I piętrze)
tel. 65 529 81 69 / fax. 65 529 81 73


Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-14:30
wtorek 7:30-14:30
środa 7:30-14:30
czwartek 7:30-14:30
piątek 7:30-14:30


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:


1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
O dane jednostkowe mogą ubiegać się:

 • organy administracji publicznej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Organy wyborcze,
 • Straże Gminne /miejskie/,
 • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

2. Jednostki organizacyjne i osoby, które wykażą w tym interes prawny lub wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia


Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego:

 • polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

 


W przypadku powoływania się na interes prawny:

 • Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.

 

 

UWAGI

 • Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
 • Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.
 • W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o udostępnienie danych - dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy” jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.);
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych w kwocie 31 zł;
 • dokument stwierdzający udzielone pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika niebędącego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem) w kwocie 17 zł;
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)


Opłaty:

 • Za udostępnienie danych:
  Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Opłaty można dokonać w punkcie obsługi bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513, z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie danych osobowych”. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
  Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
 • Za pełnomocnictwo:
  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty.
  Opłaty można dokonać w punkcie obsługi bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
  Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 r. poz. 1546 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgodny na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane