Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH I USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH I USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Miejsce złożenia zgłoszenia

Urząd Miasta Leszna

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Wałowa 5

64-100 Leszno


Tel.: 65 529 82 31 

 w godz. od wtorku do piątku  7.30-15.30, poniedziałek 7.30-17.00

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego (właściciela/współwłaścicieli nieruchomości),

 2. oznaczenie nieruchomości, z której ma zostać usunięte drzewo (nr ewidencyjny działki, arkusz mapy nazwę ulicy, nr posesji)

 3. załączniki:

  -rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,

  -oryginał lub uwierzytelniana kopia pełnomocnictwa, jeżeli został ustanowiony,

  -dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z niej,

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne.

Za udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z niej).

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z niej).


Opłaty należy wnieść z odpowiednim dopiskiem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno nr 26102030880000830200057513

Czas załatwienia sprawy:

 1. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

  1. nazwy gatunku drzewa,

  2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa,

  3. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji         administracyjnej, wnieść sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu wyklucza możliwość usunięcia drzewa.

UWAGI:

 1. Przeprowadzenie oględzin musi być skuteczne, tzn. takie, podczas których pracownik organu dokona skutecznej  identyfikacji drzewa w terenie. Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie np. z powodu braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu! W takich sytuacjach konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu oględzin. Okres 14 dni na wniesienie sprzeciwu przez organ liczyć się będzie tylko od momentu przeprowadzenia skutecznych i ostatnich oględzin  drzewa.

 2. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów (patrz: Wymagane dokumenty) organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

 4. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia organ wnosi do niego sprzeciw.

Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
 2. Od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa przysługuje odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna:

 1.  art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

 2. art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074)

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

WAŻNE !

 1. Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dotyczy drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

  4. Organ może na wniosek zgłaszającego, przed upływem terminu 14 dni od oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

  5. Organ udostępnia protokół z oględzin na wniosek zgłaszającego.

  6. Termin usunięcia poprawnie zgłoszonego drzewa mija po 6 miesiącach od przeprowadzonych oględzin. Po upływie ww. terminu usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

  7. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną z usunięcie drzewa bez zezwolenia.

  8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

  9. Organ wnosi sprzeciw gdy:

   1. zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

   2. w przypadku nieuzupełnienia  zgłoszenia.

   3. Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

    1. lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

    2. lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    3. lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody,

    4. spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

    5. Do 14 dniowego terminu na wniesie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie przez operatora pocztowego ewentualnej decyzji o sprzeciwie.

Lista załączników do pobrania poniżej.


 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niewiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 2. Wniosek o wydanie protokołu z oględzin w sprawie zagłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij