W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

XML

Treść

Informacje ogólne:

Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania dokumentów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w myśl przepisów Ustawy z dnia  3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zmianami).

Postępowaniem w sprawie  uzyskania zgody na wyłączenie gruntów rolnych  z produkcji  rolniczej obejmuje się grunty rolne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i położone  na terenie miasta Leszna.


Wymagane dokumenty:

1. Dla gruntów podlegających wyłączeniu

a) Wniosek wszystkich współwłaścicieli  bądź współużytkowników wieczystych o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie  gruntów  z produkcji  rolniczej, skierowany do Prezydenta Miasta Leszna

b)  Załączniki:

- projekt zagospodarowania działki/terenu objętego wnioskiem  z zaznaczonym w kolorze obrysem powierzchni  do wyłączenia  oraz  liczbowym rozliczeniem  powierzchni  inwestycji  z rozbiciem  wg klas i użytków , będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę, podpisanym i opieczętowanym przez wykonawcę projektu,

- w przypadku, gdy grunt nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego , ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- dokument stwierdzający umocowanie osoby składającej wniosek do działania na rzecz i w imieniu wnioskodawcy  wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości  17 zł.

2. Dla gruntów niepodlegających wyłączeniu i objętych planem zagospodarowania przestrzennego:

a) Wniosek wszystkich współwłaścicieli bądź współużytkowników wieczystych o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunty nie podlegają wyłączeniu, skierowany do Prezydenta Miasta Leszna


Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

 Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, pokój nr 6 - parter

 tel. 65 529 82 07

 Godziny przyjmowania interesantów:

 poniedziałek 7:30-17:00

 wtorek-piątek 7:30-15:30

2. tradycyjną pocztą:

 Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

 lub

 Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

3. e-dokument:

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.


Opłaty:

1. Opłata skarbowa

- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego  wypisu lub kopii, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy  dołączyć do wniosku

3. Opłatę  skarbową  należy dokonać:

 - na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

 - w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

Termin i sposób realizacji:

1. Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego wydanie zaświadczenia, że grunt rolny nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej  następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

2. Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje w drodze postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w terminie miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych winno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów .


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie,  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Uwagi:

1. W przypadku gruntów rolnych, określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V, i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, wyłączenie z produkcji rolniczej może nastąpić po wydaniu d e c y z j i zezwalającej na takie wyłączenie, zgodnie z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zmianami).

Osoba, która uzyskuje zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej zgodnie z art. 12 ustawy jest zobowiązana uiścić należność  oraz opłaty roczne. Wysokość należności i opłat rocznych jest uzależniona od powierzchni inwestycji, klasy bonitacyjnej wyłączonych gruntów, ich pochodzenia oraz rodzaju użytku. Wysokość należności ustala się w oparciu o przelicznik zawarty w tabeli zamieszczonej w ustawie. Ustaloną należność pomniejsza się o wartość gruntu określoną wg cen rynkowych stosowanych w obrocie gruntami na terenie miasta Leszna. Opłata roczna stanowi 10% należności i należy ją uiszczać przez  okres 10 lat.

Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego

       - do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,

       - do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego,

Ustawa przewiduje ponadto możliwość nałożenia na inwestora obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby  oraz  wykorzystania jej na  poprawę  wartości użytkowej terenu biologicznie czynnego, wolnego od zabudowy.

2. W przypadku  gruntów rolnych, określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV, IVa, IVb, V i VI przeznaczonych na cele nierolnicze, wydaje się z a ś w i a d c z e n i e  stwierdzające, że grunt rolny nie podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej.

3. Organem właściwym w sprawach wyłączenia gruntów z produkcji leśnej jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

4. Kopie dokumentów składane w toku postępowania winny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę.


Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.)


Formularze do pobrania:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt rolny nie podlega wyłączeniu.

2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

3. Zawiadomienie o faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane