W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Udostępnianie podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

XML

Treść

Informacje ogólne:

Dane zgromadzone w prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Lesznie rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów  bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań i wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

Przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych z rejestru do ich ponownego wykorzystywania w innym celu niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782) 

 Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym – według wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym   (tekst jednolity z 2018 r., poz. 29).

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

 1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 101 – 1 piętro)

tel. 65 529 82 01

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:30-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

 2.  tradycyjną pocztą:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Aleje Jana Pawła II 21

64-100 Leszno

lub 

Urząd Miasta Leszna

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

3. e-dokument:

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a)     Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b)     Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

Opłaty: 

 Bez opłat

 Termin i sposób realizacji:

1. Dane  udostępniane  są  za pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej   mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

2.Dane udostępniane są w zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego i mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego.

3. Dane udostępnia się w formatach : doc, xls, PDF, dxf, dwg, GML

4. Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

a) przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu,

b) serwer  FTP,

c) dostęp w trybie  czasu  rzeczywistego  (on-line)  w wydzielonej korporacyjnej sieci komputerowej Urzędu Miasta Leszna  poprzez aplikację do prowadzenia rejestru publicznego w zakresie przeglądu danych.

Aplikacja do prowadzenia rejestru publicznego powinna  być  instalowana  na wskazanych stanowiskach komputerowych w siedzibie wnioskodawcy.

Wnioskodawca zapewnia we własnym zakresie platformę sprzętową i programy narzędziowe, pozwalające na korzystanie z udostępnionego rejestru publicznego.

5. Materiały  udostępnione  w  postaci  dokumentów  elektronicznych powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym.

 

6. dane  udostępnia  się  nie  później  niż w ciągu 14 dni  od  dnia  doręczenia  wniosku  o udostępnienie.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Uwagi:

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze:

1. zobowiązany jest do zabezpieczenia otrzymanych danych przed dostępem osób  nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed wykorzystaniem niezgodnym z celem, do którego zostały uzyskane,

2.  odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

3.  obowiązany jest posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne niezbędne do uzyskania drogą elektroniczną dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1114.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 29),

 Formularze do pobrania:

Formularz wniosku:

 -  wniosek_o_udostępnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym_doc

 -  Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania drogą elektroniczną dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publiczny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane