W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji Leszna: informacja podsumowująca przebieg konsultacji

Wersja strony w formacie XML

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji Leszna
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:
I. Forma konsultacji: Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej
Miejsce i czas konsultacji: Portal www.konsultacje.leszno.pl; 16.03.2016 – 25.04.2016


1. Przebieg konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Miasta Leszna, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na portalu www.konsultacje.leszno.pl. Do ogłoszenia dołączono diagnozę służącą wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji oraz projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Leszna. Do zgłaszania uwag został wskazany adres email astasiak@leszno.pl. Do dnia 25 kwietnia 2016r. wpłynęły cztery pisma w związku z konsultacjami. Uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji zostały zestawione w kolejnym punkcie.


2. Uwagi wraz z odniesieniem do uwag

1) Złożono wniosek o udzielenie informacji dotyczących prawa pierwokupu, które przysługuje gminie Miastu Leszno w związku z wyznaczeniem i uchwaleniem obszaru rewitalizacji.
Informacja została udzielona pisemnie:
Prawo pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie zostało uregulowane prawnie w art. 109 – art. 111 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami). Przysługuje ono m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Prezydenta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży, dostarczonej przez notariusza sporządzającego umowę. Jest to warunkowa umowa sprzedaży. Jeżeli Prezydent nie korzysta z prawa pierwokupu, strony zawierają umowę przenoszącą prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania, w zależności co było przedmiotem umowy. Z chwilą, gdy Prezydent w wymagalnym terminie złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o skorzystaniu z prawa pierwokupu u notariusza, który sporządził umowę warunkową, nieruchomość staje się własnością gminy. Akt ten dostarcza się stronie sprzedającej oraz właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie warunkowej. W tym wypadku, cenę za nieruchomość uiszcza nie kupujący ale Gmina, która staje się właścicielem.
Prawo pierwokupu nie przysługuje Gminie, jeżeli sprzedaż nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania następuje m.in. na rzecz osób bliskich sprzedawcy, między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku wyznaniowego, na cele budowy
dróg krajowych, na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, na cele realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
W przypadku, gdy miasto w celu realizacji założonych w Gminnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięć musiałoby wykupić nieruchomość dla realizacji celu publicznego, to po stronie dotychczasowego właściciela powstanie roszczenie majątkowe, które ustawodawca proponuje zaspokoić w formie pieniężnej. W art. 33 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji ustalono sposób ustalania tego świadczenia jako wskazówkę dla przyszłego rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku gdy zaistniałaby taka potrzeba, rzeczoznawca ustala wysokość świadczenia pieniężnego według stanu nieruchomości w dniu wejścia w życie uchwały (wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji) i poziomu cen rynkowych z daty wywłaszczenia, czyli pozbycia prawa własności dotychczasowego właściciela. Definicję “stanu nieruchomości” zawiera art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Przez “stan nieruchomości” rozumie się stan jej zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.

2) Złożono wniosek o wyłączenie działki wnioskującego stanowiącej nieruchomość o numerze księgi wieczystej PO1L/00000885/7 z obszaru rewitalizacji.
Odpowiedź: Prezydent jako wnioskujący o wyznaczenie w drodze uchwały obszaru rewitalizacji przychylił się do wniosku.

3) Zwrócono uwagę na zbyt małą frekwencję podczas spotkania konsultacyjnego i złożono wniosek o przedłużenie konsultacji oraz wzmocnienie działań zachęcających do udziału w nich.
Odpowiedź: W zakresie promocji konsultacji społecznych, informacje każdorazowo publikowane były na stronie internetowej oraz Fanpage’u Miasta Leszna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w lokalnej prasie. Ponadto, przygotowano artykuły sponsorowane na portalu Radia Elka, spoty radiowe, ulotki i plakaty. Wysłane były także wiadomości mailowe do przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych rewitalizacją, którzy udostępnili kontakt mailowy. Zdecydowano jednak o przedłużeniu konsultacji i zorganizowaniu dodatkowego spotkania poprzedzonego dodatkową kampanią informacyjną. Debata konsultacyjna została zorganizowana w dniu 22 kwietnia 2016 r.

4) Zwrócono uwagę na problem z blokowanym przez parkujące samochody wjazdem na ulicę Zieloną.
Odpowiedź: Głos w tej sprawie uznano jako potwierdzenie problemów funkcjonalno-przestrzennych występujących na terenie wskazanym do wyznaczenia jako obszaru rewitalizacji.

5) Wpłynął wniosek o objęcie terenu, na którym usytuowany jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Gminnym Programem Rewitalizacji.
Odpowiedź: Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Obiekt znajduje się poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji, a nawet poza obszarami zdegradowanymi. Wskaźniki zestawione w diagnozie nie dają podstaw do przychylenia się do wniosku.

II. Forma konsultacji: Spotkanie

1. Miejsce i czas konsultacji: Ratusz, ul. Rynek 1; 31.03.2016

2. Przebieg konsultacji
Frekwencja podczas spotkania była niska. Przedstawiciel firmy Lider Projekt z Poznania zaprezentował diagnozę, na podstawie której wyznaczony został obszar najbardziej zdegradowany w mieście. Mieszkańcy wnieśli uwagi odnośnie braków informacji o spotkaniu, sugerowali zaangażowanie większej liczby mediów. Urzędnicy miejscy odpowiedzieli, że zapraszano zainteresowanych przez stronę Miasta Leszna, fanpage na Facebooku oraz przez ogłoszenie w Gazecie ABC.
Przedstawiciele mediów z kolei zwrócili uwagę na mnogość informacji o rewitalizacji, sugerując stworzenie kompleksowej informacji, która jasno tłumaczyłaby zawiłości poszczególnych projektów, planów i programów.
Na stronie Miasta Leszna jest zakładka „Rewitalizacja”, w której zamieszczane są wszystkie informacje na temat prowadzonych działań.
Uczestnicy spotkania poruszali kwestie związane z przepisami wynikającymi z Ustawy o rewitalizacji, jednak nie odnosili się bezpośrednio do przedmiotu konsultacji.

III. Forma konsultacji: Debata

1. Miejsce i czas konsultacji: Ratusz, ul. Rynek 1; 7.04.2016

2. Przebieg konsultacji
W debacie uczestniczyło blisko 40 osób. Przedstawiciel firmy Lider Projekt z Poznania zaprezentował diagnozę, na podstawie której wyznaczony został obszar najbardziej zdegradowany w mieście. Skoncentrowane są na nim negatywne zjawiska społeczne, w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, występuje niski poziom kapitału społecznego. Mieszkańcy nie mieli większych uwag odnośnie tematu spotkania, natomiast wiele emocji wśród niektórych uczestników wzbudzają dostępne dla gminy narzędzia, które pojawiły się wraz z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji. Dotyczą one m. in. prawa pierwokupu nieruchomości przez Miasto, tymczasowego przesiedlania mieszkańców w przypadku remontu kamienic, scalania nieruchomości. Zagadnienia te będą szeroko dyskutowane z mieszkańcami w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, do którego Miasto przystąpi po uchwaleniu obszaru rewitalizacji dla Miasta Leszna. Fakt, że Ustawa daje pewne możliwości nie oznacza, że Miasto będzie z nich korzystać. Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Adam Mytych biorący udział w debacie w imieniu władz Miasta zapewniał, że celem przystąpienia do procesu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizowanym, dlatego w trakcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, a także podczas jego wdrażania władze będą kładły nacisk na partycypację społeczną i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców. Uczestnicy spotkania uznali, że świadomość mieszkańców na temat pojęcia rewitalizacji i zamiarów Miasta w tym zakresie jest niewielka, dlatego należy zaplanować szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną. Działanie takie uwzględnione zostało w ramach projektu, na realizację którego Miasto usyskało dofinansowanie w ramach tzw. Modelowej rewitalizacji.
Odbędą się spotkania w szkołach, funkcjonować będzie Infopunkt, mobilny punkt konsultacyjny, organizowane będą festyny, konkursy.
Podczas debaty również poruszano wiele spraw związanych z przepisami prawa wynikającymi z Ustawy o rewitalizacji. Podczas debaty wnioskowano o powiększenie obszaru rewitalizacji o jednostkę numer 10 (część Nowego Miasta i Leszczynka) z uwagi na wysoki stopień degradacji tego obszaru oraz spójną z jednostką nr 0 wskazaną wstępnie jako obszar rewitalizacji, funkcją terenu i zabudową. Po debacie Prezydent Miasta Leszna zdecydował przychylić się do tego wniosku.
Jeden z uczestników debaty zwrócił uwagę na problem parkowania w centrum Miasta.
Postulowano o przedłużenie konsultacji.

IV. Forma konsultacji: Debata

1. Miejsce i czas konsultacji: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15; 22.04.2016

2. Przebieg konsultacji
Frekwencja uczestników debaty była wysoka (32 osoby). Ponownie zostały przedstawione główne wnioski z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Wskazano, że po uwzględnieniu uwagi dotyczącej poszerzenia obszaru rewitalizacji o jednostkę nr 10, która została wypowiedziana podczas debaty w dniu 7 kwietnia, obszar rewitalizacji wyznaczony do uchwalenia zostanie powiększony o tę jednostkę.
Większość poruszonych podczas debaty problemów i zadanych przez uczestników pytań nie dotyczyła bezpośrednio przedmiotu konsultacji. Uczestnicy pytali o źródła finansowania rewitalizacji, przepisy związane z pierwokupem wynikające z Ustawy o rewitalizacji. Zadawano również szereg innych pytań związanych z przepisami Ustawy o rewitalizacji.
Uczestnicy spotkania wymieniali problemy występujące w obszarze wskazanym do rewitalizacji. Mówiono m.in. o terenach poprzemysłowych, które od wielu lat pozostają nieuporządkowane i niezagospodarowane pod nowe funkcje. Uczestnicy pytali jednocześnie, czy przepisy Ustawy o rewitalizacji pomogą gminie te problemy rozwiązać. W odpowiedzi urzędnicy miejscy oraz prowadzący spotkanie przedstawiciele firmy Lider Projekt Sp. z o.o. wskazali na pośrednie możliwości rozwiązania tego typu problemów, np. poprzez politykę podatkową oraz zastosowanie prawa pierwokupu przez Miasto.
Mieszkanka Leszna uczestnicząca w debacie podała przykład z Łodzi, gdzie miasto określiło maksymalne stawki czynszu i sprzedaży mieszkań będących własnością prywatną. Wyraziła obawę, że podobna sytuacja może wystąpić w Lesznie. Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Adam Mytych zapewnił, że Leszno nie będzie powielało takich wzorców.
Jeden z uczestników złożył ustny wniosek o włączenie do obszaru rewitalizacji kilku budynków mieszkań socjalnych znajdujących się na terenie Gronowa.
Odpowiedź: Wniosek ten nie zyskał aprobaty.
Uczestnicy spotkania wnioskowali o późniejsze godziny organizacji spotkań konsultacyjnych.
Odpowiedź: Wniosek zostanie uwzględniony w trakcie kolejnych konsultacji prowadzonych w procesie rewitalizacji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane