W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Wersja strony w formacie XML

Podstawa prawna:

 

art. 136 - 142 i art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Podstawowe zasady:

 

Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, z uwzględnieniem art. 137, chyba że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.

W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę informując równocześnie o możliwości zwrotu nieruchomości.

 

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stosownie do przepisu art. 137 stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do Prezydenta Miasta Leszna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu nieruchomości nabytej w drodze umowy zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy .

W przypadku nie złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie , w jakim się znajduje w dniu jej zwrotu.

W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, zależnie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, wypłacone odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.

Zwrotowi podlegają również kwoty potrącone z odszkodowania na spłatę zobowiązań wobec Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Odszkodowanie oraz kwoty wymienione w art. 140 ust. 1 podlegają waloryzacji , z tym że ich wysokość nie może być większa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a gdy nie można określić tej wartości, nie może być większa niż jej wartość odtworzeniowa.

W razie zmniejszenia się albo zwiększenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych na nieruchomości po jej wywłaszczeniu , waloryzowane odszkodowanie podlega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o kwotę równą różnicy wartości ustalonej na dzień zwrotu. Przy ustaleniu różnicy przyjmuje się stan nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stan nieruchomości z dnia zwrotu.

Należności o których mowa w art. 140 mogą być rozłożone na wniosek poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o zwrocie nieruchomości.

O zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu orzeka Prezydent Miasta Leszna wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w drodze decyzji. Jednakże w sprawach, w których stroną postępowania jest Miasto Leszno, Prezydent Miasta Leszna podlega wyłączeniu na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

(zwolnione z opłaty skarbowej).

 

Wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej powinien zawierać:

 

- imię nazwisko, adres zamieszkania byłego właściciela lub jego spadkobiercy, oraz imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i wnioski o zwrot wszystkich spadkobierców,

- miejsce położenia nieruchomości objętej wnioskiem zwrot,

- podstawa prawna wywłaszczenia (data i numer decyzji o wywłaszczeniu, data i numer umowy notarialnej nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub przez jednostkę samorządu terytorialnego),

- inne dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania w dacie wywłaszczenia nieruchomości (szacunki nieruchomości, decyzje podziałowe) oraz dokumenty dot. przejęcia nieruchomości w trybie art.216 ustawy - podlegających zwrotowi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane